Αίτηση Μεταπτυχιακού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ)
ΑΙΤΗΣΗ
(από 01-06-2023 έως 16-09-2023)
1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: ____________________________________________________________
Όνομα : ______________________________________________________________
Όνομα πατρός : ________________________________________________________
Όνομα μητρός: ________________________________________________________
Ημερομηνία και έτος γεννήσεως : __________________________________________
Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου : ___________________________________________
Διεύθυνση αλληλογραφίας : ______________________________________________
Αρ. τηλεφώνου οικίας : __________________________________________________
Αρ. κινητού τηλεφώνου : ________________________________________________
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): _________________________________________
  1. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1ο πτυχίο:
Ξένη γλώσσα:        ☐  κάτοχος Β2                 ☐  μη κάτοχος Β2
_____________________________________________________________________
 
 
 
Ενημέρωση για το μεταπτυχιακό από: ______________________________________
Συμφωνώ με όλους τους όρους της προκήρυξης        ☐  ΝΑΙ                       ☐ ΟΧΙ
Συνημμένα: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ο αιτών/ Η αιτούσα