Η προκήρυξη του ΠΜΣ: “Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στην Δια Βίου Μάθηση – Κατάρτιση”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

 “Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» – Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning(ΦΕΚ 2283/τ.Β’ /10-5-2022) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα. Ως ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ορίζονται οι δέκα (10) φοιτητές/φοιτήτριες. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/τελειόφοιτες φοιτητές/φοιτήτριες, που θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση – Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning».

Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν:

Απόφοιτοι/απόφοιτες Παιδαγωγικών Τμημάτων, πτυχιούχοι Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και γενικά απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων περιλαμβάνονται:

 • εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων
 • εν δυνάμει και εν ενεργεία εργαζόμενοι/εργαζόμενες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, που εμπλέκονται με φορείς Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης
 • εν ενεργεία και εν δυνάμει εργαζόμενοι/ εργαζόμενες που ασχολούνται με μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση σε ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ., και ειδικά προγράμματα ανέργων επιμορφούμενων επανακαταρτιζόμενων
 • εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές/επιμορφώτριες των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ.

Βασική προϋπόθεση υποψηφιότητας για το ΠΜΣ (για τις παραπάνω κατηγορίες) είναι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου που πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Στο ΠΜΣ με τίτλο:«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (2.100€) δύο χιλιάδων εκατό ευρώ ανά φοιτητή/φοιτήτρια. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, γιατί δεν διασφαλίζονται από άλλους πόρους οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Προγράμματος και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Το ύψος του τέλους προσδιορίζεται στη βάση και της ανταποδοτικότητας μεταξύ του τέλους και των υπηρεσιών (διδακτικών, προσβάσεων σε υλικό και πλατφόρμες, υποτροφιών κλπ).

Η καταβολή των τελών φοίτησης/διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή (Σεπτέμβριος) και οι λοιπές με την έναρξη των εξαμήνων (Β΄- Φεβρουάριος, Γ΄ – Αύγουστος). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Οι διαλέξεις επικεντρώνονται σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με συνδυασμό δια ζώσης (compact διαλέξεις), προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες.  Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται η νομοθεσία, ώστε να συνδυάζεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη νομοθεσία και τα δικαιώματα φοιτητών/φοιτητριών. Οι ημερομηνίες, το ωρολόγιο  πρόγραμμα και ειδικότερα ζητήματα κοινοποιούνται στην αρχή του εξαμήνου.

Για κάθε  μάθημα του ΠΜΣ  προβλέπεται συνδυαστική αξιολόγηση  που βασίζεται  σε: α)   συμμετοχή–παρατήρηση-προβληματισμοί  και υποδειγματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού, και β) εργασία  διαθεματική – διεπιστημονική με συνδυασμό μαθημάτων σε άμεση συνεννόηση  με καθηγητές/καθηγήτριες των μαθημάτων, που αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού. Η φοίτηση ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία, που αν το επιθυμεί ο /η φοιτητής/ φοιτήτρια  σε συνεννόηση με  την Εποπτεύουσα  Επιτροπή, μπορεί να την ξεκινήσει σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών του  ως θεματικό προσχέδιο. 

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών  παρέχεται,  επιστημονικά, πολυσυλλεκτικό σύγχρονο υλικό, με αξιοποίηση βιβλιοθηκών διαφορετικών Πανεπιστημίων, επιμορφωτικές διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και περιοδικά για δημοσιεύσεις άρθρων φοιτητών/φοιτητριών. Επίσης,  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να ωφεληθεί από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας:  α) Κοινωνικής Πολιτικής και Δια βίου Εκπαίδευσης,  β) Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών.. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβουλο Σπουδών. 

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να καταθέσουν:

Α. Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:

1. Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2. Η υποβληθείσα αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας, που θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου.

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ο υποψήφιος/η υποψήφια εξετάζεται προφορικά ή γραπτά σε μια σύντομη ανάλυση  κατανόησης κειμένου.

6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Β. Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, εφόσον αυτά αναφέρθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο «Aίτηση/ Βιογραφικό Σημείωμα», ώστε να μοριοδοτηθούν:

 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (βεβαίωση).
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας  (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ ) (βεβαίωση).
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/υποψήφιας, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του/της (βεβαίωση).
 • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων).
 • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες.

Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

α) Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ). Για όσους/όσες δεν κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο, η επαρκής γνώση των αγγλικών θα πιστοποιηθεί με γραπτή ή προφορική εξέταση (ανάλυση, κατανόηση κειμένου). Επιτυχόντες/Επιτυχούσες θεωρούνται όσοι/όσες λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι/Όσες αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής για το ΠΜΣ.

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στην ίδια διαδικασία εξετάζονται και ιδιαίτερα θέματα του φακέλου του/της υποψηφίου/υποψήφιας.  

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

 1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 50 μόρια, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:
Α/ΑΚριτήρια ΑξιολογήσηςΜόρια
1Βαθμός  Πτυχίου4
2Βαθμολογία σε μαθήματα εισαγωγικά Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αθροίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων με την υψηλότερη βαθμολογία (μέχρι 5 μαθήματα) και το άθροισμα διαιρείται με το δέκα.5
3Γνώση Αγγλικής: C1/Γ1= 1 μόριο C2/Γ2= 4 μόρια5
4Πτυχιακή εργασία που είναι συναφής  με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής).7
5Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.3
6Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ).4
7Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
8Συμμετοχή ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.4
9Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) και ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ. και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ. σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).5
10Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
11Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.1
12Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών1
13Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου C1/Γ1 και άνω.3
14Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κλπ (1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια4
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ50
 • Προφορική συνέντευξη 50 μόρια.

Στη συνέντευξη συνδυάζονται ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο, με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και με ειδικότερα θέματα του φακέλου.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του ΠΜΣ είναι 50 μόρια συνολικά.

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να υποβάλουν:

 • «Αίτηση/Βιογραφικό Σημείωμα» μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

pms-axiolog@uowm.gr από 1 Ιουλίου μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου 2022.

 • Τα υπ’ αριθμ. Α.1 έως Α.6 δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 16/09/2022) ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως. Τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ευαγγελία Καλεράντε, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ, ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και  στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση», 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100 Φλώρινα.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων στα Αγγλικά και τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών: https://nured.uowm.gr/  (Ανακοινώσεις ΠΜΣ).

Τηλεφωνική επικοινωνία: Ευαγγελία Καλεράντε, καθηγήτρια ΠΤN, 23850 55120 και κιν. 6972523737 / 6982745512/ 6974077934.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ευαγγελία Καλεράντε