Η Αξιολόγηση στο μοντέλο κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης και δομών Πρόνοιας και Πολιτισμού

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)