Ειδικές μορφές Αξιολόγησης στις Πολιτικές: Κοινωνικής Ισότητας, Ζητημάτων Κοινωνικού Φύλου, Μετανάστευσης

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)