Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι μια πρωτότυπη εργασία, που περιλαμβάνει ποιοτική ή ποσοτική έρευνα  με αντίστοιχη βιβλιογραφία.

 Η Δ.Ε. εκπονείται ατομικά. Τα θέματα των διπλωματικών επικεντρώνονται είτε σε ζητήματα που έχουν γνωστοποιηθεί είτε σε προτεινόμενα από τον φοιτητή- φοιτήτρια.

Ο/η φοιτητής/τρια συνεννοείται με τον/την επιβλέποντα/ουσα για τον τρόπο συνεργασίας και παρακολούθησης του θέματός του σε ώρες και ημέρες που καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης. Αναμένεται γενικά από τον/την φοιτητή/τρια:

 • η μελέτη της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
 • η ανεύρεση και επεξεργασία στατιστικού και άλλου πληροφοριακού υλικού
 • η διενέργεια έρευνας (ποιοτικής ή ποσοτικής)
 • η επεξεργασία και η θεωρητική τεκμηρίωση με αντίστοιχες παραπομπές

Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής:

 • υποβάλλεται η τελική εργασία (σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα) στο σύστημα ελέγχου κειμενικής ομοιότητας/αντιγραφής/λογοκλοπής Turnitin.
 • παραδίδεται σε ισάριθμα αντίγραφα στη γραμματεία και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (pdf).

Ως προς τη δομή:

Α) Στο εξώφυλλο θα πρέπει να περιέχονται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω):

 • ο λογότυπος του Πανεπιστημίου και του Τμήματος,
 • ο τίτλος της εργασίας,
 • το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας
 • το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας
 • ο χρόνος κατάθεσής της

Β) Η εργασία πρέπει να είναι αρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και μελετών και να ακολουθεί συγκεκριμένο format και σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών (ΑΡΑ), που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.  

Γ) Στο εσωτερικό της διπλωματικής περιλαμβάνεται:

 • πίνακας περιεχομένων
 • περίληψη στα ελληνικά και σε μια διεθνή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) (250- 350 λέξεις)
 • λέξεις κλειδιά (μέχρι 5)
 •  εισαγωγή

Ως προς την ανάλυση περιεχομένου της διπλωματικής περιλαμβάνεται:

Α) Εισαγωγή, που έχει ως σκοπό να κατατοπίσει τον/την αναγνώστη/τρια για τα κύρια σημεία και το στόχο της εργασίας και περιλαμβάνει τα εξής:

 • το αντικείμενο της εργασίας και το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτό εντάσσεται. Απαραίτητη είναι η αναφορά σε προϋπάρχουσες σχετικές εργασίες και έρευνες καθώς και η κριτική προσέγγιση αυτών έτσι ώστε να καταφανούν αφενός οι λόγοι επιλογής του θέματος, αφετέρου η αναγκαιότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας (καλύπτει κάποιο κενό στη σχετική βιβλιογραφία, είναι εντελώς πρωτότυπη, κλπ).
 • τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας.
 • τη μεθοδολογία της εργασίας (π.χ. βιβλιογραφική έρευνα, ερωτηματολόγια, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, συνεντεύξεις, κλπ)
 • τη βασική διάρθρωση της εργασίας (τα επί μέρους θέματα που θα αναπτυχθούν στα κεφάλαια που αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας.

Αντίστοιχα στάδια ακολουθούνται αν πρόκειται για εξέταση ζητήματος, που δεν είναι αποτέλεσμα έρευνας.

Ως προς τη μορφολογική συνέπεια να επιλεγεί η  γραμματοσειρά New Roman 12αρια με μονό διάστιχο.

Β) Βασικό κείμενο

Στο βασικό κείμενο της εργασίας αναπτύσσεται το θέμα σε επιμέρους κεφάλαια, ο αριθμός και η δομή των οποίων εξαρτάται από το αντικείμενο της εργασίας. Τα κεφάλαια εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία, που είναι αναγκαία για την άρτια και πλήρη προσέγγιση του θέματος. Περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την κριτική ανάλυση και συνθετική θεώρηση των διαθέσιμων θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, την ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας που διεξήχθη και την ανάλυση των δεδομένων και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Γ) Συμπεράσματα-Προτάσεις

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα βασικά σημεία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των κεφαλαίων του κυρίως σώματος της εργασίας. Επιπλέον, είναι δυνατόν να διατυπωθούν προτάσεις για ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες και συμπληρωματικές έρευνες στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

Δ) Βιβλιογραφία

Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλα τα έργα (βιβλία, μελέτες, άρθρα, εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας του. Η παράθεση γίνεται σύμφωνα με το σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς (ΑΡΑ) που έχει προσδιοριστεί από το ΠΜΣ.

Ε) Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)

2. Αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας

 Η Δ.Ε. αξιολογείται ως προς:

 • την επιστημονική ποιότητα (τοποθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των στόχων σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση μεθοδολογικής προσέγγισης, επεξεργασία, ερμηνεία και κριτική αποτίμηση αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία αιτιολογημένων προτάσεων για περαιτέρω μελέτη)
 • την αρτιότητα της επιστημονικής συγγραφής της εργασίας (εμφάνιση κειμένου και διαγραμμάτων, συνοχή κειμένου, σωστή χρήση γλώσσας, συντακτικού και επιστημονικής ορολογίας, σωστή παράθεση αναφορών)

Ο τελικός βαθμός της Δ.Ε. κατατίθεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα Δ.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα από την οριστική υποβολή της.

 • για την ολοκλήρωση μίας Δ.Ε. ο/η επιβλέπων/ουσα υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία του/της φοιτητή/τριας, προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η καταχώριση της βαθμολογίας δεν είναι δυνατή χωρίς την υποβολή της αντίστοιχης τελικής εργασίας.
 • ο τίτλος της Δ.Ε., ο/η επιβλέπων/ουσα Δ.Ε. και ο βαθμός της διπλωματικής, αναγράφονται στο Diploma Supplement του φοιτητή.
 • σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό, έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της Δ.Ε. και επανυποβολής της σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να υποβάλει στη Γραμματεία νέα αίτηση εκπόνησης Δ.Ε. (με νέο θέμα, με τον/την ίδιο/ια ή άλλο/η επιβλέποντα/ουσα, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος) ή να εξετασθεί στα μαθήματα που αντισταθμίζουν την Δ.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών.

Για ότι δεν αναφέρεται στον κανονισμό εξετάζεται από την Επιτροπή Διπλωματικών σε συνεργασία με επιβλέποντα- επιβλέπουσα και φοιτητή- φοιτήτρια.

Από εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του πρότυπου για το εξώφυλλο της ΔΙπλωματικής Εργασίας σας.