Απαιτούμενα Πιστοποιητικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ)

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (από 15-12-2022 έως 15-02-2023)

(pms-axiolog@uowm.gr)

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο)

Β. ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (Μπαίνουν στο φάκελο που θα αποσταλεί  από 15-12-2022 έως 15-02-2023)

1. Αίτηση (η ίδια που έχει σταλεί ηλεκτρονικά)

2. Βιογραφικό Σημείωμα ( το ίδιο που έχει σταλεί ηλεκτρονικά)

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ο υποψήφιος/η υποψήφια εξετάζεται προφορικά ή γραπτά σε μια σύντομη ανάλυση  κατανόησης κειμένου.

6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  • ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

(Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση  πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της συνέντευξης (ηλεκτρονικά pms-axiolog@uowm.gr), εφόσον αυτά αναφέρθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο «Aίτηση/ Βιογραφικό Σημείωμα», ώστε να μοριοδοτηθούν):

  • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (βεβαίωση).
  • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας  (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ ) (βεβαίωση).
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/υποψήφιας, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του/της (βεβαίωση).
  • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων).
  • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες.

α. Όταν αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας (ταχυδρομικά), στο email του μεταπτυχιακού (pms-axiolog@uowm.gr), να στείλετε μήνυμα ότι τα δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί. (για να μην ανησυχείτε!)

β.  Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες.

γ. Ταχυδρομική διεύθυνση: Ευαγγελία Καλεράντε, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ, ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και  στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση», 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100 Φλώρινα.