Αξιολόγηση Υποψηφίων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ)

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

α) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία)

β) Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στην ίδια διαδικασία εξετάζονται και ιδιαίτερα θέματα του φακέλου του/της υποψηφίου/υποψήφιας. 

Β) ΕΙΔΙΚΑ

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

  1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 50 μόρια, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:
Α/ΑΚριτήρια ΑξιολογήσηςΜόρια
1Βαθμός  Πτυχίου4
2Βαθμολογία σε μαθήματα εισαγωγικά Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αθροίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων με την υψηλότερη βαθμολογία (μέχρι 5 μαθήματα) και το άθροισμα διαιρείται με το δέκα.5
3Γνώση Αγγλικής: C1/Γ1= 1 μόριο C2/Γ2= 4 μόρια5
4Πτυχιακή εργασία που είναι συναφής  με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής).7
5Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.3
6Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ).4
7Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
8Συμμετοχή ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.4
9Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) και ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ. και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ. σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).5
10Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
11Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.1
12Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών1
13Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου C1/Γ1 και άνω.3
14Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κλπ (1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια4
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ50
  • Προφορική συνέντευξη 50 μόρια.