ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρίες Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

(Πλιόγκου Βασιλική-  Τρομάρα Σοφία)

1. Κοινωνία της μάθησης, δεξιότητες 21ου αιώνα, αξιολόγηση και κοινωνικός μετασχηματισμός.

2. Ανισότητες στην κοινωνία της μάθησης, αξιολόγηση και εμπόδια στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Κριτική προσέγγιση.

3. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και η σημασία τους στο εκπαιδευτικό έργο.

4. Το θεωρητικό υπόβαθρο και τα μοντέλα αξιολόγησης. Η χρησιμότητά τους, σημεία σύγκλισης και διαφοράς.

5. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: υπέρ/κατά/απόψεις εκπαιδευτικών.

6. Η αξιολόγηση για τη μάθηση και η αξιολόγηση ως μάθηση. Μετασχηματιστικές προσεγγίσεις.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Αξιολόγηση στο μοντέλο κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης και δομών Πρόνοιας και Πολιτισμού

(Καλεράντε Ευαγγελία- Νικολάου Σουζάνα- Ασπρούλης Άρης- Ουδατζής Νίκος- Δημούλης Κωνσταντίνος)

1. Η Αξιολόγηση ως διαδικασία σε δομές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

2. Αξιολόγηση και δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα: Ιστορία, πρότυπα και πεδία  εφαρμογής

3. Αξιολόγηση και λειτουργία των επιχειρηματικών δομών

4. Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό τους περιβάλλον (κοινότητες, τοπική οικονομία, αυτοδιοίκηση)

5. Αξιολόγηση και προνοιακές δομές: Περιπτώσεις ανάλυσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

6. Διεθνείς Οργανισμοί και πεδία εφαρμογής της Αξιολόγησης:  Πρότυπα και δείκτες αξιολόγησης

7. Ειδικές μορφές Αξιολόγησης στην οργάνωση και λειτουργία των πολιτιστικών δομών

8. Το ζήτημα της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πολιτική (2015-2022) ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο (θέμα προς διαμόρφωση)

9. Εκπαιδευτική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2022). Κοινωνιολογικές και πολιτικές διαστάσεις στο ερμηνευτικό πλαίσιο της Αξιολόγησης (θέμα προς διαμόρφωση)

10. Εκπαιδευτική πολιτική για τα ΑΜΕΑ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Θεωρητική προσέγγιση της σχέσης εκπαίδευσης- εργασίας- Αξιολόγησης

11. Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας έκθεσης (ΙΕΠ) για τη διαρροή μαθητών-μαθητριών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Κοινωνικο-Πολιτικός Λόγος στην Αξιολόγηση της Έρευνας

12. Μελέτη και σχολιασμός των πορισμάτων της τελευταίας έκθεσης PISA, λαμβάνοντας υπόψη: α) συγκριτικά στοιχεία και β) δημοσιεύματα τύπου.

13. Ανάλυση περιεχομένου άρθρων σε εφημερίδες για θέματα μεταναστών- προσφύγων: Κοινωνικο-πολιτική Αξιολογική οριοθέτηση

14. Ανάλυση περιεχομένου άρθρων σε εφημερίδες για θέματα γυναικοκτονιών ή κακοποίηση ή συνδυασμό των δυο.  Κοινωνικο-πολιτική Αξιολογική οριοθέτηση

15.Μελέτη και σχολιασμός εκθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΟΣΑ και Διεθνών Ευρωπαϊκών Φορέων σε ειδικές θεματικές, που προσδιορίζονται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα φοιτητών-φοιτητριών. 

16. Κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις θεματικών, όπως εκφέρονται στον κινηματογραφικό ή λογοτεχνικό λόγο (θέμα προς διαμόρφωση κατόπιν συνεννόησης)

17. Γενιά Ζ- Αξιολόγηση χαρακτηριστικών της συνδυαστικά σε μεθόδους διδασκαλίας

18. Γενιά Ζ- Αξιολόγηση δεδομένων, ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων στην εκπαίδευση

19. Πολιτική κοινωνικοποίηση- ομάδες πίεσης: συνδικαλιστικοί φορείς, παρεμβατικός εκπαιδευτικός λόγος (η περίοδος και το υλικό κατόπιν συνεννόησης)

20. Πολιτική κοινωνικοποίηση, μαθητικοί σύλλογοι ή φοιτητικοί σύλλογοι (εκδηλώσεις φαινομένων, έρευνα ή ανάλυση εντύπων σε ορισμένη περίοδο)

21. Δυτική κουλτούρα ή άλλη κουλτούρα και επικαθορισμοί στην εκπαίδευση (ειδική θεματική προς διαμόρφωση)

22. Αξιολόγηση ζητημάτων σχετικών με το bullying ( έρευνες, κειμενικός λόγος κλπ.)

23. Αξιολόγηση πολιτικού λόγου, πχ άνοδος της άκρας δεξιάς, σύνδεση με εκπαίδευση, πολιτική κοινωνικοποίηση, δημοκρατία, θεσμούς κλπ. 

24. Το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ ως μέθοδος αξιολόγησης. Μια κοινωνιολογική ανάλυση και αξιολόγηση.

25. Η θεωρία του Ανθρωπίνου κεφαλαίου σήμερα και η εκπαίδευση ως επενδυτικό ή καταναλωτικό αγαθό

26, Η εκπαίδευση ως ατομική και κοινωνική υπόθεση στη σύγχρονη κοινωνία (φυσική αριστοκρατία και τεχνητή αριστοκρατία στην ανώτατη εκπαίδευση)

27. Η επίτευξη της κοινωνικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση (τρόποι και μέθοδοι)

28. Ειδικές κατηγορίες οργανισμών κράτους πρόνοιας (εθελοντικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί, «ολοκληρωτικοί οργανισμοί», (τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) και αξιολόγηση

29. Σχέση εκπαίδευσης και πολιτικής ή η εκπαίδευση ως πολιτική πράξη

30. Η αξιολόγηση της ελληνικής εκπαίδευσης από φορείς (Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση, UNICEF, ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ)

31. Σύγχρονες αντιλήψεις αξιολόγησης του εργαζομένου

32. Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πολιτική (κατά την περίοδο 1834-1895)

33.Το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πολιτική κατά τον Νόμο ΒΤΜΘ΄, «Περί της Στοιχειώδους ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 37/05-10-1895)

34. Ο θεσμός του επιθεωρητή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1895-1982)

35. Ισλαμική κουλτούρα και επικαθορισμοί στην εκπαίδευση μουσουλμάνων μαθητριών/ών στην Ελλάδα.

36. Αξιολόγηση πολιτικού λόγου, π.χ. άνοδος της άκρας δεξιάς και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση γλωσσικών, θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ελλάδα.

37. Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ‘Reviews of National Policies For Education, Greece’ που παραδόθηκε το 1997, ο πρώην ΥΠΕΠΘ Γ.Παπανδρέου που την «παρήγγειλε» προλογίζει:

‘This review takes place during a period of major changes. These changes demand a different orientation to the Greek education system (…)

Our education system is called upon, at the same time, to give answers to all these issues in a way which guarantees equality in opportunities, and in this way, to reinforce our democratic ideals. The democratic ideals. The democratic ideals of our nations should not be expressed simply as laws and rights, but as the citizen’s ability to actively participate in the society (…)

Today, our education system is unfortunately still extremely centralized and inflexible, bureaucratic and insensitive to the changes around us. In short, it lives in a word of its own, in total isolation of the economic, social and international realities, unable to respond to the needs of society, of youth, as well as to the explosion in computer technology, the demand for greater connection with the real needs of society, of production and of international competition’.

Με αφόρμηση το κείμενο και με πεδίο ενδιαφέροντος την κοινωνική και οικονομική ισορροπία να αξιολογηθούν τα δύο κυρίαρχα πεδία που αναδύονται ως ειδικά πεδία υψηλού ενδιαφέροντος την περίοδο αυτή για τη στοιχειοθέτηση μιας αναγκαίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

 • Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» στις 9/6/2020, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ι.Ανδριανός προσδιόρισε συνοπτικά τις μεταβολές στο Γυμνάσιο ως εξής: «Στο γυμνάσιο αυξάνονται σε επτά από τέσσερα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ορίζεται η βάση του «δέκα» ή μέσος όρος του «δεκατρία» για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών. Τίθεται όριο τεσσάρων μαθημάτων προς επανεξέταση τον Σεπτέμβριο και καταργείται η δεύτερη εξεταστική του Ιουνίου, ενώ επανέρχεται η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προβλέψεις αυτές έχουν ως στόχο τη σταδιακή απομάκρυνση από τη λογική της ήσσονος προσπάθειας, την ενίσχυση της δομής και του προσανατολισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος και κυρίως και πρωτίστως την αμεσότερη σύνδεση των πράξεων, των επιλογών και των συνεπειών τους στη συνείδηση του παιδιού, κάτι που δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον υπερβολικής χαλαρότητας, που υπονομεύει την αναγκαία για τη ζωή του αυριανού ενήλικα καλλιέργεια της προσωπικής υπευθυνότητας».

Α) Κριτική προσέγγιση της νοηματοδότησης της προθετικότητας στόχευσης της «αναγκαίας για τη ζωή του αυριανού ενήλικα καλλιέργειας της προσωπικής υπευθυνότητας» και

Β) Ανάδειξη των όρων όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την εντατικοποίηση των σπουδών.

 • Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλων διατάξεων», μετέπειτα ν.4823/2021, καθιερώνεται η ετήσια διεξαγωγή «εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα» σε δείγμα 300 σχολείων για μαθητές Στ’  τάξης Δημοτικού και 300 σχολείων για μαθητές Γ’ Γυμνασίου. Στα αποσπάσματα που ακολουθούν συγκροτείται ο πολιτικός λόγος στοιχειοθέτησης μιας αναγκαιότητας και η λειτουργική διάσταση αξιοποίησης του αποτελέσματος.  «…εισάγοντας μια καινοτόμα διαδικασία για τα ελληνικά δεδομένα, αυτή των διαγνωστικών τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε Γλώσσα και Μαθηματικά, ανώνυμα για μαθητές ΣΤ’ δημοτικού και Γ’ γυμνασίου. Μέσω αυτών θα εκτιμάται το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και ουσιαστικά η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος συνολικά και όχι προσωπικά» (Κεφαλά, Μ.Α., Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΟΕ΄, 21/7/2021: 17402)

«Μάλιστα, για πρώτη φορά προτείνεται στο εν λόγω νομοσχέδιο και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τη θέσπιση ενός διαγνωστικού μηχανισμού, της λεγόμενης «ελληνικής PISA», στο τέλος του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου» (Δούνια, Π., Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΟΕ΄, 21/7/2021: 17410).

«Σημαντική μεταρρύθμιση είναι και η θέσπιση εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο στην ΣΤ’ δημοτικού και Γ’ γυμνασίου για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πρότυπο της Πίζα. Οι εξετάσεις αυτές είναι ανώνυμες, έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα, διενεργούνται για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Ανάλογες εξετάσεις διενεργούνται σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Μεγάλη Βρετανία» (Καββαδάς, Α., Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΟΕ΄, 21/7/2021: 17435).

Α) Ανάδειξη και τεκμηρίωση των θεωρητικών αντιφάσεων προσομοίωσης των εν λόγω εξετάσεων με την εξέταση PISA

Β) Σχήματα και προοπτικές ενός λανθάνοντα λόγου που (καθ)ορίζει μεταβάσεις σε μια τεχνοκρατική, στοχευμένη και τυποποιημένη αξιολόγηση στη βάση των επιδόσεων.

Σε συνεννόηση μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο θέμα το οποίο θα προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσετε διαθεματικά και διεπιστημονικά σύγχρονες οπτικές.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μεθοδολογία έρευνας στην Αξιολόγηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κυρίδης Αργύρης

 1. Κατασκευή κλίμακας στάσεων για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια
 1. Προσδιορισμός ερευνητικού προβλήματος, ερευνητικών ερωτημάτων και ερευνητικού εργαλείου σε θέμα που θα επιλέξει  ο/η φοιτητής/τρια
 1. Βασική Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (θα τα χορηγήσει ο διδάσκων)
 1. Δημιουργία μικτού ερωτηματολογίου (στάσεις και συλλογή πληροφοριών) για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια
 1. Ερευνητικά ερωτήματα και διατύπωση ερωτήσεων για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια

Γιαβρίμης Παναγιώτης

 1. Η ανάλυση περιεχομένου στην ποιοτική έρευνα
 • Οι ομάδες εστίασης ως μέθοδος έρευνας
 • Η έρευνα δράσης ως μέθοδος έρευνας
 • Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (Grounded Theory)
 • Η Εθνομεθοδολογία στην ποιοτική έρευνα
 •  Η Φαινομενολογία στην ποιοτική έρευνα

Φωτόπουλος Νίκος

1. Αξιολόγηση προγραμμάτων σε δομές δια βίου μάθησης (γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, ΚΕΔΙΒΙΜ)


2. Αξιολόγηση  προγραμμάτων σε δομές επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης)


3. Πιστοποίηση  Προσόντων Μη τυπικής Εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης


4. Δια βίου Μάθηση και Κοινωνική Ευπάθεια


5. Σύνδεση τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης


6. Εκπαίδευση, κατάρτιση, ΔΒΜ και πολιτικές απασχόλησης


7. Ανθρώπινο δυναμικό, Δεξιότητες και αγορά εργασίας.

Κωνσταντινίδου Ευθαλία

1. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ψυχολογική αξιολόγηση ποιότητας ζωής: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

2. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και λογοδοτήσεις: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

3. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ανάλυση συνομιλίας: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

4. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ιδεολογικά διλήμματα: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

5. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και κατασκευή γεγονότων: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ιστορική συγκριτική επισκόπηση εφαρμοσμένων μοντέλων Αξιολόγησης

(Τζάρτζας Γιώργος, Σβολόπουλος Βασίλειος)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Αξιολόγηση βάσει φακέλου: Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής της μεθόδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (τουλάχιστον δύο χώρες)

1. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

2. Συστήματα αξιολόγησης φοιτητών στα πανεπιστήμια

3. Συστήματα αξιολόγησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής ανάπτυξης

5. Τράπεζα Θεμάτων

2.Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επαγγελματική ανάπτυξη

3. Σχέδιο και υλοποίηση έρευνας (μικρής κλίμακας με συνεντεύξεις ή με ερωτηματολόγιο) για τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγησή τους

4. Η σχέση της υποκειμενικής και αντικειμενικής γνώσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

5. Η συμβολή της γνώσης στη διαμόρφωση του ανθρώπου

– Το παράδειγμα του Comenius.

– Το παράδειγμα του J.J>Rousseau

– Το παράδειγμα του Νεοουμανισμού

– Το παράδειγμα  της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας

6. – Η αξιολόγηση ως μέσο διαμόρφωσης του ανθρώπου

7. Η αξιολόγηση της Γνώσης: μία ιστορική προσέγγιση

8. Η αξιολόγηση της Γνώσης στο 19ο αι.

Spencer, Η. (1861). What Knowledge Is of Most Worth.

9. Η αξιολόγηση στη Νεωτερικότητα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο με το όνομά σας και όνομα διδάσκοντος/ουσας.
 2. Η αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνεται με το σύστημα ΑΡΑ (θα λάβετε σχετικό αρχείο αναφορών)
 3. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ως 20 πηγές
 4. Δομή Εργασίας
 5. Περίληψη
 6.  Παρουσίαση των κυρίως θεμάτων μελέτης
 7. Εισαγωγή στο θέμα
 8. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάπτυξη του θέματος (σε κεφάλαια)
 9. Συμπεράσματα
 10. Βιβλιογραφία
 11. Μέγεθος εργασίας (3.000-5.000 λέξεις)  (αν θέλει κάποιος- κάποια επαυξημένο αριθμό λέξεων μπορεί να το κάνει)
 12. Ημερομηνία παράδοσης στο email του διδάσκοντα/ουσας: 25/01/2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όπου το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους καθηγητές-καθηγήτριες γίνεται μια εργασία στο προτεινόμενο θέμα του καθηγητή ή της καθηγήτριας που επιλέγεται.
 • Αν επιλεγεί διεπιστημονική εργασία, σε συμφωνία πάντα με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια, διορθώνεται και από τους δυο καθηγητές/τριες και βαθμολογείται ξεχωριστά.
 • Διατηρείται το δικαίωμα της αντιπρότασης θέματος, εφόσον συμφωνεί ο καθηγητής ή καθηγήτρια
 • Σε κάθε μάθημα η επικοινωνία για τις εργασίες γίνεται αποκλειστικά με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια του μαθήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Αξιολόγηση στη Δια βίου Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση

(Πλιόγκου Βασιλική-  Τρομάρα Σοφία)

1. Κοινωνία της μάθησης και της οικονομίας και διά βίου εκπαίδευση/μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων. Εργαλεία της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγηση στο πεδίο της ΔΒΜ.

2. Διά βίου μάθηση/εκπαίδευση/εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνικές ανισότητες. Κίνητρα και εμπόδια.

3. Ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση.

4. Εκπαίδευση ενηλίκων: θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης και αξιολόγηση.

5. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

6.Νέες τεχνολογίες/εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διά βίου μάθηση/εκπαίδευση/εκπαίδευση ενηλίκων.

7. Δια Βίου Μάθηση/Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Κοινωνικός Μετασχηματισμός. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικές μορφές Αξιολόγησης στις Πολιτικές: Κοινωνικής Ισότητας, Ζητημάτων Κοινωνικού Φύλου, Μετανάστευσης

(Καλεράντε Ευαγγελία- Νικολάου Σουζάνα- Ασπρούλης Άρης- Ουδατζής Νίκος- Δημούλης Κωνσταντίνος)

 1. Κοινωνικοπολιτισμικές παράμετροι των υψηλών μαθητικών διαρροών ανηλίκων μεταναστών/προσφύγων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των κεντρικών πόλων της σχολικής διαρροής από την έκθεση αποτίμησης του έργου για την «Ένταξη των Παιδιών των Προσφύγων στην Εκπαίδευση» (Μάρτιος 2016-2017), που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2017 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2.  Δεδομένης της κρίσιμης πολιτικής εμπειρίας και θεσμικής οργάνωσης της εκπαίδευσης μεταναστών/προσφύγων της περιόδου 2015-2016, των περιορισμένων κοινωνικών (αντι)δράσεων και της πολιτικής εργαλειοποίησης του ζητήματος, προσδιορίστε και στοιχειοθετήστε αναλυτικά ομοιότητες και διαφορές ενσωμάτωσης και διαχείρισης των Ουκρανικών προσφυγικών ροών (μαθητών/τριών) στο εκπαιδευτικό σύστημα το 2022.
 3. Ελάχιστη βάση εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και μειωμένος αριθμός εισακτέων. Όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, προβληματισμοί για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο και νέο πλαίσιο περιορισμένων προοπτικών κοινωνικής κινητικότητας.
 4. Προκλήσεις και ευκαιρίες της αξιολόγησης σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 5.  Προγράμματα υποστήριξης για μετανάστες στην ελληνική εκπαίδευση.
 6. Προγράμματα υποστήριξης για μετανάστες σε χώρες υποδοχής της Ε.Ε. (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία)
 7. Ζητήματα πρόσβασης και ισότητας στην εκπαίδευση για τους μετανάστες
 8. Κοινωνική και πολιτική προσέγγιση μιας ταινία με ειδική θεματική- ένα ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτικό ζήτημα προβληματισμού (φύλο, μετανάστευση-εκπαίδευση)
 9. Η αξία του εκπαιδεύειν : πολιτισμός και κοινωνική δομή
 10. Κοινωνικά πρότυπα αι ιδεώδες στη σύγχρονη εποχή
 11. Το σύστημα αξιών της κυρίαρχης ελληνικής κουλτούρας ως δείγμα πνευματικού πολιτισμού
 12. Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στη μείωση του ταξικού ανταγωνισμού στο βαθμό που η ανακατανομή του πλούτου κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (Lipset, 1981 [1960]). Η σύγχρονη δημοκρατία σε περιβάλλον βιομηχανικού καπιταλισμού.
 13. Η αξιολόγηση και το δημοκρατικό έλλειμμα: δείκτες δημοκρατικής καμπής
 14. Προετοιμασία δημοκρατικών πολιτών στη σχολική τάξη και Δημοκρατικά προσανατολισμένο περιβάλλον στο σχολείο
 15. Η αξιολόγηση της Δημοκρατικής ηγεσίας στο σχολείο
 16. Εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ και του ΟΟΣΑ
 17. Περιοχές πρακτικής της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης στο σχολείο
 1. Ανάπτυξη των δημοκρατικών ικανοτήτων δράσης και της δημοκρατικής ποιότητας στο σχολείο
 2. Έμφυλη κοινωνικοποίηση και εαυτός
 3. Η ισότητα των φύλων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα (EUROPEAN AGENDA FOR CULTURE WORK PLAN FOR CULTURE 2019-2022)
 4. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασία
 5. Η πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα
 6. Η ιστορική διάσταση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου στην εκπαίδευση
 7. Σεξιστική και ρατσιστική ιδεολογία στις ελεύθερες δραστηριότητες του σχολείου
 8. Η έμφυλη κοινωνικοποίηση στο παιχνίδι
 9. Η έμφυλη κοινωνικοποίηση στην επιστήμη STEM (Science, Technology,Engineering, Mathematics και STEAM à (προσθήκη του τομέα της τέχνης -Arts and Design)
 10. Ο γλωσσικός σεξισμός στην καθημερινότητα
 11. Επιμόρφωση των Στελεχών και των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων. Αξιολόγηση
 12. Νέα Προγράμματα Σπουδών και έμφυλα στερεότυπα
 13. Ο ρόλος των “αόρατων ” έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινή ζωή και συνέπειες.
 14. Η αξιολόγηση στον χώρο εργασίας. Ο ρόλος του προϊσταμένου
 15.  Η κουλτούρα εργασίας στο πλαίσιο κανόνων κοινωνικής ισότητας
 16. Η αξιολόγηση κοινωνικών ζητημάτων και η επιρροή πολιτισμικού υποβάθρου
 • Επίσης προτείνεται η κοινωνικοπολιτική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος μέσω μιας ταινίας  ή ντοκιμαντέρ με σχετικό ζήτημα κοινωνικού προβληματισμού

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

4.1 Miles 4.1 Miles | An Oscar-Nominated Op-Doc

Attila ’74 Atilla 74: The Rape of Cyprus Michael Cacoyannis Αττίλας 74: Ο βιασμός της Κύπρου Μιχάλη Κακογιάννη

Exodus https://movio.club/movie/470053  

Το Λιβάδι που Δακρύζει https://movio.club/movie/37952

Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού https://movio.club/movie/47432

Γαλήνη ΓΑΛΗΝΗ Γκρέγκορι Μαρκόπουλος 1958

Το Ταξίδι των Καταραμένων https://movio.club/movie/75641

Όχθες https://movio.club/movie/365331

Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ (ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, σκηνοθεσία Ζύλ Ντασσέν) ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (1957)

Απ’ το Χιόνι https://movio.club/movie/388281

America, America https://movio.club/movie/47249

Ο Μετανάστης https://movio.club/movie/47653

Lamerica 라메리카 (Lamerica, 1994) 한글자막

ΦΥΛΟ

Αντίο Παλλακίδα μου https://voody-online.com/load/dramaa/24799-Αντίοπαλλακίδα-μουFarewell-My-ConcubineBa-wang-bie-ji-1993.html

Στέλλα https://www.dailymotion.com/video/x8itdau

Στρέλλα https://greek-movies.com/movies.php?m=1993

Ευδοκία
https://greek-movies.com/movies.php?m=90

Il Grido Il Grido – di Michelangelo Antonioni – Film Completo by Film&Clips

Πέντε Εύκολα Κομμάτια https://movio.club/movie/26617

Το Κορίτσι με τα Μαύρα https://greek-movies.com/movies.php?m=10

Άγγελος https://movio.club/movie/162484

Boys Don’t Cry https://movio.club/movie/226

Dannish Girl https://movio.club/movie/306819

Star is Born https://movio.club/movie/22692

Όλα για τη Μητέρα μου Ταινία Όλα για τη μητέρα μου / All About My Mother / Todo sobre mi madre (1999) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Μίλα της Ταινία Talk to Her / Hable con ella / Μίλα της (2002) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Volver Ταινία Γύρνα πίσω / Volver (2006) online με ελληνικους υποτιτλους Κωμωδία Greek subtitles (tenies-online.best)

Πράσινες Τηγανιτές Ντομάτες Πράσινες Τηγανητές Ντομάτες (Fried Green Tomatoes) 1991 -Ελληνικοί υπότιτλοι- – YouTube

ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Παράσιτα https://movio.club/movie/496243

1900 https://movio.club/movie/3870

Μαθαίνοντας την Αδικία https://movio.club/movie/479353

Inequality for All https://movio.club/movie/159008

Poor Us: An Animated History of Poverty  https://movio.club/movie/215012

Λαός και Κολωνάκι https://greek-movies.com/movies.php?m=824

Η Κυρία και Ο Ναύτης https://movio.club/movie/37916

Το Τρίγωνο της Θλίψης https://movio.club/movie/497828

The Garden of the Finzi https://movio.club/movie/4789

Umberto D https://movio.club/movie/833

Κλέφτης Ποδηλάτων https://movio.club/movie/5156

Τα Σταφύλια της Οργής https://movio.club/movie/596

Άνθρωποι και Ποντίκια https://movio.club/movie/51802

Βίαιοι, Βρώμικοι, Κακοί! https://movio.club/movie/19413

They Shoot Horses, Don’t They? They Shoot Horses, Don’t They ? (1969) [HD] – Sydney Pollack

Where the Crawdads Sing (και στο movio club χωρίς διαφημίσεις) Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες / Where the Crawdads Sing (2022) » Ταινίες σειρες online με ελληνικους υποτιτλους Voody (voody-online.com)

Η Μικρή Πριγκήπισσα Η μικρή πριγκίπισσα (1939) – YouTube

Mother India Mother India (1957) Μητέρα Ινδία – भारत माता – YouTube

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Etre et Avoir Être et avoir Documentaire

Entre les Murs Entre les murs (Entre os muros da escola)

Se… Se… (1968) – Filme Completo – Legendado / If… 1968 Full Movie

Summerhill Film Summerhill Film Greek Subtitles May 2020

Ο Δάσκαλος που Άφηνε τα Παιδιά να Ονειρεύονται Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ

Zero de Conduite Zéro de conduite – Jean Vigo

Ο Ψύλλος ~ Υπερκινητικός Δάσκαλος Ο Ψύλλος~Υπερκινητικός Δάσκαλος

Το Καναρινί Ποδήλατο Το καναρινί ποδήλατο – Full movie

Πόνος και Δόξα Ταινία Πόνος και δόξα / Pain and Glory / Dolor y gloria (2019) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών / Dead Poets Society (1989) » Ταινίες σειρες online με ελληνικους υποτιτλους Voody (voody-online.com)

Ασυμβίβαστη Γενιά Ταινία Dangerous Minds / Ασυμβίβαστη Γενιά (1995) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Το Ξυπόλυτο Τάγμα Το Ξυπόλυτο Τάγμα/The Barefoot Bataillon – Γκρεγκ Τάλλας (1953) eng subs – YouTube

Ανάλυση ταινίας, κοινωνική- πολιτική προσέγγιση. Από το κοινωνικό ζήτημα στον κοινωνικό προβληματισμό Αξιολόγησης (ιδιαίτερα ζητήματα θα αναλυθούν από καθηγητή- καθηγήτρια του μαθήματος)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Αξιολόγηση

Καμαριανός Ιωάννης

 1. Η αξιολόγηση της ετερότητας στο σχολείο
 • Κριτική θεώρηση του νομικού πλαισίου αξιολόγησης ως διαδικασία απορρύθμισης του εκπαιδευτικού πεδίου

Πλιόγκου Βασιλική – Τζάρτζας Γιώργος

 1. Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία και η επίδρασή της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
 • Η αξιολόγηση του μαθητή ως μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας
 • Η αρχιτεκτονική της αξιολόγησης: Ο σχολικός χώρος ως μηχανισμός αξιολόγησης του μαθητή
 • Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αδάμ Άννα

 1. Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με το μοντέλο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Σύνδεση θεωρητικών αρχών και πρακτικής με έμφαση σε ζητήματα αξιολόγησης.
 • Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με το μοντέλο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Σύνδεση θεωρητικών αρχών και πρακτικής με έμφαση σε ζητήματα θεραπείας.
 • Μελέτη και σχολιασμός της έννοιας της θεραπείας ως ένα πρωταρχικά ηθικό εγχείρημα στο πλαίσιο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.
 • Αξιολόγηση και σχολιασμός των αναδυόμενων προκλήσεων στις εφαρμογές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στην εκπαίδευση.
 • Συγκριτική αξιολόγηση και σχολιασμός των θεωρητικών αρχών και τεχνικών της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά πλαίσια.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνικές και πρακτικές Αξιολόγησης

(Λογιώτης Γιώργος- Γκιαούρη- Στυλιανή)

 1. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον μελλοντικό Εκπαιδευτικό μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 2. Η δημιουργία αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης και αξιολόγησης μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 3. Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση και ο ρόλος τους στην τελική αξιολόγηση.
 4. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: κριτήρια και εργαλεία.
 5. Το portfolio ως εργαλείο μάθησης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού.
 6. Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ∆ιδασκαλίας και Αξιολόγησης.
 7. Η τεχνική της παρατήρησης ως εργαλείο αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία».
 8. Η προσομοίωση ως σύγχρονη τεχνική αξιολόγησης.
 9. Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω τεχνικής Project.
 10. Το Παιχνίδι ρόλων ως τεχνική διδασκαλίας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
 11. Τεστ αυταξιολόγησης  ως εργαλείο παιδαγωγικής αξιολόγησης.
 12. H ρουμπρίκα ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 13. Η Διαμόρφωση διδακτικού συμβολαίου προϋπόθεση δημιουργίας  ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος.
 14. Η Επίδραση του Καταιγισμού Ιδεών στις Δεξιότητες Δημιουργικής Σκέψης των Μαθητών.
 15. Η υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης σε σχολικές μονάδες.
 1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.
 2. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
 3. Συστημικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση
 4. Προσεγγίσεις διαγνωστικής αξιολόγησης
 5. Το portfolio στην προσχολική εκπαίδευση ως εργαλείο αξιολόγησης. Έννοια, στόχοι, περιεχόμενο, τρόπος εφαρμογής στην πράξη, ρόλος εκπαιδευτικού και παιδιών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 6. Η παρατήρηση στην προσχολική εκπαίδευση ως τεχνική  αξιολόγησης. Έννοια, είδη, τεχνικές καταγραφής της παρατήρησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 7. Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών ως τεχνικές  διαμορφωτικής αξιολόγησης. Έννοια, στόχοι, τρόποι εφαρμογής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 8. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
 9. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
 10. Σύγχρονες τάσεις της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στον διεθνή χώρο
 • Η αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση. Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές και η εφαρμογή της στην πράξη
 • Θεωρία και Πράξη της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 • Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών: Κριτήρια και εργαλεία
 • Το test αυτοαξιολόγησης ως εργαλείο σύγχρονης αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός ερωτήσεων στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
 • Σχεδιασμός ερωτήσεων στο πλαίσιο της τελικής  αξιολόγησης για μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
 • Η Διαμόρφωση διδακτικού συμβολαίου προϋπόθεση δημιουργίας ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος
 • Το  e portfolio ως εργαλείο αυθεντικής μάθησης και αξιολόγησης.
 • Σύγχρονες πρακτικές για τον σχεδιασμό της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών για συμπερίληψη και κοινωνική δικαιοσύνη στα ΑΕΙ
 • Αξιολόγηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές/τριες με αναπηρία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο με το όνομά σας και όνομα διδάσκοντος/ουσας.
 2. Η αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνεται με το σύστημα ΑΡΑ (θα λάβετε σχετικό αρχείο αναφορών)
 3. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ως 20 πηγές
 4. Δομή Εργασίας
 5. Περίληψη
 6.  Παρουσίαση των κυρίως θεμάτων μελέτης
 7. Εισαγωγή στο θέμα
 8. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάπτυξη του θέματος (σε κεφάλαια)
 9. Συμπεράσματα
 10. Βιβλιογραφία
 11. Μέγεθος εργασίας (3.000-5.000 λέξεις)  (αν θέλει κάποιος- κάποια επαυξημένο αριθμό λέξεων μπορεί να το κάνει)
 12. Ημερομηνία παράδοσης στο email του διδάσκοντα/ουσας: 25/01/2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όπου το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους καθηγητές-καθηγήτριες γίνεται μια εργασία στο προτεινόμενο θέμα του καθηγητή ή της καθηγήτριας που επιλέγεται.
 • Αν επιλεγεί διεπιστημονική εργασία, σε συμφωνία πάντα με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια, διορθώνεται και από τους δυο καθηγητές/τριες και βαθμολογείται ξεχωριστά.
 • Διατηρείται το δικαίωμα της αντιπρότασης θέματος, εφόσον συμφωνεί ο καθηγητής ή καθηγήτρια
 • Σε κάθε μάθημα η επικοινωνία για τις εργασίες γίνεται αποκλειστικά με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια του μαθήματος.