Προκήρυξη Μεταπτυχιακού 2024-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

 “Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning”

Πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

(Φ.Ε.Κ.7123/τ.Β΄/31-12-2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Έναρξη Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2024

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» – Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning(ΦΕΚ 2283/τ.Β’ /10-5-2022).

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω ΠΜΣ ορίζεται σε εβδομήντα (70) άτομα. Ως ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ορίζονται οι είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες. Υποψήφιοι/ υποψήφιες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/τελειόφοιτες φοιτητές/φοιτήτριες, που θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (Σάββατο και Κυριακή, ενδεικτικά προγράμματα στην ιστοσελίδα) και  παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 7123/τ.Β΄/31-12-2022). Ισχύουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής διδάκτρων με βάση τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/ Επίσης, στις περιπτώσεις αριστείας δίνεται υποτροφία παρακολούθησης του Επιμορφωτικού προγράμματος «Αξιολόγηση Μαθητών-μαθητριών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές» (ΚΕΔΙΒΙΜ, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας).

Με απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Συνέλευση, εκτός του αριθμού των επιλεγέντων θα εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία αρ. Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069) κοινή υπουργική απόφαση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση – Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning».

Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν:

Απόφοιτοι/απόφοιτες Παιδαγωγικών Τμημάτων, πτυχιούχοι Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, Στρατιωτικών Σχολών και γενικά απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στις κατηγορίες υποψηφίων περιλαμβάνονται:

  • εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων
  • εν δυνάμει και εν ενεργεία εργαζόμενοι/εργαζόμενες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, που εμπλέκονται με φορείς Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει εργαζόμενοι/ εργαζόμενες που ασχολούνται με μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση σε ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ., και ειδικά προγράμματα ανέργων επιμορφούμενων επανακαταρτιζόμενων
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές/επιμορφώτριες των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ.
  • εν ενεργεία και εν δυνάμει οποιασδήποτε ειδικότητας, απόφοιτοι- απόφοιτες, εργαζόμενοι-εργαζόμενες σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που έχει σχέση με αξιολόγηση

Βασική προϋπόθεση υποψηφιότητας για το ΠΜΣ (για τις παραπάνω κατηγορίες) είναι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου που πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Στο ΠΜΣ με τίτλο:«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» (εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως Σάββατο-Κυριακή, ενδεικτικά προγράμματα στην ιστοσελίδα) προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (2.100€) δύο χιλιάδων εκατό ευρώ ανά φοιτητή/φοιτήτρια. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, γιατί δεν διασφαλίζονται από άλλους πόρους οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Προγράμματος και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Το ύψος του τέλους προσδιορίζεται στη βάση και της ανταποδοτικότητας μεταξύ του τέλους και των υπηρεσιών (διδακτικών, προσβάσεων σε υλικό και πλατφόρμες, υποτροφιών, προαιρετικών σεμιναρίων κλπ).

Η καταβολή των τελών φοίτησης/διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται (Ιούλιος 2024), δηλαδή πριν  την έναρξη του α΄ εξαμήνου και οι λοιπές ( Β΄ τέλη Ιανουάριος 2025 , Γ΄ τέλη Σεπτέμβριος  2025), δηλαδή πριν την έναρξη των εξαμήνων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022)

Οι διαλέξεις γίνονται εξ αποστάσεως (Σάββατο – Κυριακή) (με ανοικτή κάμερα) σε μια διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης. Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζεται η νομοθεσία, ώστε να συνδυάζεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη νομοθεσία και τα δικαιώματα φοιτητών/φοιτητριών σε ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο. Οι ημερομηνίες, το ωρολόγιο  πρόγραμμα και ειδικότερα ζητήματα κοινοποιούνται πριν την έναρξη του εξαμήνου.

Για κάθε  μάθημα του ΠΜΣ  προβλέπεται συνδυαστική αξιολόγηση  που βασίζεται  σε: α)   συμμετοχή–παρατήρηση-προβληματισμούς και υποδειγματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, που αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού, και β) εργασία  διαθεματική – διεπιστημονική με συνδυασμό μαθημάτων σε άμεση συνεννόηση  με καθηγητές/καθηγήτριες των μαθημάτων, που αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού. Η φοίτηση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών  παρέχεται,  επιστημονικά, πολυσυλλεκτικό σύγχρονο υλικό, με αξιοποίηση βιβλιοθηκών διαφορετικών Πανεπιστημίων, επιμορφωτικές διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και περιοδικά για δημοσιεύσεις άρθρων φοιτητών/φοιτητριών. Επίσης,  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να ωφεληθεί από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας:  α) Κοινωνικής Πολιτικής και Δια βίου Εκπαίδευσης,  β) Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβουλο Σπουδών.  Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι το ΠΜΣ έχει δικό του επιστημονικό περιοδικό για αρθρογραφία φοιτητών-φοιτητριών. Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι εγκεκριμένο από την Εθνική Βιβλιοθήκη με ISSN: 2945-2228. Από το προσεχές έτος 2024-2025 θα λειτουργεί και ο σύλλογος αποφοίτων του ΠΜΣ σε άμεση διασύνδεση με αγορά εργασίας και επιστημονικούς χώρους.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να καταθέσουν:

Α. Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email pmsaxiolog@uowm.gr από 10-05-2024 έως και 20-06-2024:

  1. Αίτηση
  2.  Βιογραφικό Σημείωμα

3.Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πριν την εφαρμογή του Ν.4957/2022 (Με το Ν.4957/2022 και τα άρθρα 297-316, 442-444 και 479-481, από τις 21-07-2022, έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Τα ελληνικά Α.Ε.Ι. αναλαμβάνουν να εξετάζουν τις αιτήσεις, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ο υποψήφιος/η υποψήφια εξετάζεται γραπτά σε μια σύντομη ανάλυση  κατανόησης κειμένου.

6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημάνσεις:

1. ΔΕΝ χρειάζεται αποστολή εργασιών, άρθρων, άλλης διπλωματικής, σεμινάρια κλπ., τα οποία ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό και θα ζητηθούν, αν η επιτροπή το κρίνει απαραίτητο.

2.Αν δεν αποσταλεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία από το 1 έως το 6, η διαδικασία θεωρείται άκυρη. Εκ των υστέρων-εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτά στοιχεία.

3. Ο υποψήφιος – η υποψήφια μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, αν δεν έχει μήνυμα αποδοχής εντός 2 ημερών, προβαίνει σε επικοινωνία.

4. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχων κατηγοριών γίνονται δεκτοί, εφόσον το πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» και το δίπλωμα/πτυχίο περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής». Τα εν λόγω Μητρώα τηρούνται στον ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους την κατέχουν).

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

α) Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ). Για όσους/όσες δεν κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο, η επαρκής γνώση των αγγλικών θα πιστοποιηθεί με γραπτή εξέταση (ανάλυση, κατανόηση κειμένου). Επιτυχόντες/Επιτυχούσες θεωρούνται όσοι/όσες λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι/Όσες αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής για το ΠΜΣ.

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για τη διαδικασία της συνέντευξης ειδοποιούνται υποψήφιοι- υποψήφιες ηλεκτρονικά, όπου τους προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης προϋποθέτουν κριτική σκέψη και διαθεματική και διεπιστημονική τεκμηρίωση. Η ημέρα και η ώρα της συνέντευξης δεν αλλάζει. Επίσης, δεν αξιολογείται υποψήφιος- υποψήφια που δεν πήρε μέρος στη συνέντευξη.

γ) Μετά την ολοκλήρωση και της συνέντευξης αναρτώνται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων-επιτυχουσών στην ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/ Προηγουμένως, ενημερώνονται οι υποψήφιοι- οι υποψήφιες για την επιτυχία τους και για τις προϋποθέσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των προσόντων οι επιτυχόντες υποψήφιοι – ετιτυχούσες υποψήφιες αποστέλλουν ταχυδρομικά όλα τα δικαιολογητικά τους που είχαν σταλεί ηλεκτρονικά στη  Γραμματεία  ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στην παρακάτω διεύθυνση: 3ο χλμ Φλώρινας Νίκης, Τ.Κ. 53100  Φλώρινα. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης ακυρώνεται η υποψηφιότητα.

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

  1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 50 μόρια, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:
Α/ΑΚριτήρια ΑξιολόγησηςΜόρια
1Βαθμός  Πτυχίου4
2Βαθμολογία σε μαθήματα εισαγωγικά Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αθροίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων με την υψηλότερη βαθμολογία (μέχρι 5 μαθήματα) και το άθροισμα διαιρείται με το δέκα.5
3Γνώση Αγγλικής: C1/Γ1= 1 μόριο C2/Γ2= 4 μόρια5
4Πτυχιακή εργασία που είναι συναφής  με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής).7
5Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.3
6Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ).4
7Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
8Συμμετοχή ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.4
9Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) και ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ. και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ. σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).5
10Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
11Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.1
12Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών1
13Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου C1/Γ1 και άνω.3
14Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κλπ (1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια4
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ50
  • Προφορική συνέντευξη 50 μόρια.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων στα Αγγλικά, εφόσον δεν έχουν τουλάχιστον Β2, ηλεκτρονικά.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τους όρους που προβλέπονται, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία: Ευαγγελία Καλεράντε, καθηγήτρια ΠΤN, 210-2823088, 23850-55120 και κιν. 6972523737/ 6974077934.

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται εφόσον υπάρχουν απορίες για στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/  

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ευαγγελία Καλεράντε